Policy

Drogpolicy för Grums Brukshundklubb. Grums Brukshundklubb är en förening som skall förknippas med en tydlig inställning gentemot alkohol och droger. Vår förening vill bedriva aktiviteter så att den utvecklar våra medlemmar både fysiskt,psykiskt och socialt. Föreningen skall verka för att medlemmarna informeras om innehållet i vår policy samt att alkohol och andra droger är negativt för alla former av vår verksamhet. Dessutom ska föräldrar med stort förtroende kunna låta sina barn och ungdomar delta i våra aktiviteter.

 

Vår policy innebär:

Att all kursverksamhet i Grums Brukshundklubb skall vara helt alkohol och drogfri.

• Att  rökning inte får ske i föreningens lokaler.

• Att bruk och även hantering av dopingpreparat och narkotika är förbjudet  enligt svensk lag och därmed helt oacceptabelt och får därför inte förekomma i vår verksamhet.

• Att då fester arrangeras i föreningens namn får alkohol intagas under ordnade former av myndiga personer,dock med restriktion när ungdomar är  närvarande.

 

Vår policy för styrelsen innebär:

• Att styrelsen har ett informationsansvar till alla medlemmar angående föreningens drogpolicy.

• Att styrelsen har det yttersta ansvaret att se till att policyn efterlevs.

• Att det vid styrelsemöten ej förekommer alkoholhaltiga drycker eller andra droger.

 

Så här ska föreningen agera när policyn inte efterlevs:

• Ärendet förs upp till styrelsen som påtalar och informerar om policyn samt  riktar en tillsägelse och för diskussion med berörd. Om den berörde är  under 18 år vidtalas även dennes föräldrar. Vid upprepning kan det bli aktuellt med  avstängning och/eller uteslutning från föreningens verksamhet

 

Så här gör vi för att vår policy skall bli känd hos alla våra medlemmar:

• Varje ny medlem får en skriftlig information om vår policy

• Information skall även finnas på föreningens hemsida

• Uppdatering görs vid första styrelsemötet efter årsmötet