Protokoll

 
GRUMS BRUKSHUNDKLUBB
Närvarande: Jenny Andersson, Ulrika Johannesson, Roy Andersen, Sebastian Björk, Monica Larsson,
Yvonne´Skoglund Inger Thorin, Marie Strandberg, Marie Wilagos, Anna Bejmo, Ulrika Karlsson och Anna Elfström.
 
Protokoll medlemsmöte 4 september 2019 kl. 18.30 klubbstugan.
 
§1. Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
 
§2. Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes sittande, Marie Wilagos.
 
§3. Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes sittande, Yvonné Skoglund.
 
§4. Val av justerare
Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Sebastian Björk
 
§5. Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes.
 
§6. Information 
a) SBK tävling
b) Specialsök
a) Anna Elfström informerade om betalning online till SBK tävlingar.
Genom att klicka på ”Acceptera och betala via  Dips”  så godkänner du SBK tävlings allmänna villkor.
Mina sidor fliken Ekonomi visas betalningar och tillgodo.
Alla PM kommer ut på SBKs tävlings sida.
b) Information finns att läsa på SBKs sida  om tidsplan för utveckling av specialsök Beslutet tas 2021.
 
§7. Övriga frågor
Fråga ställdes vem/vilka som har ansvar för agility hindren och att gräset blir klippt där.
Hindren ligger ute och blir förstörda och gräset är väldigt högt.. Trasiga redskap ska kastas och
övrigt ses över så ingen kommer till skada. Ansvaret har sektor Agility.
Diskuterades om att eventuellt ordna en DM Rallylydnads tävling i Grums 2020
 
§8  Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
  
Marie Wilagos, ordf                Sebastian Björk, just.                    Yvonné Skoglund, sekr
 
 
 
GRUMS BRUKSHUNDKLUBB
Närvarande: Inger Thorin, Leon Thorin, Sebastian Björk, Yvonne´Skoglund Anna Bejmo,
Ulrika Karlsson, Anne Lagerström, Marie Strandberg, Marie Wilagos, Anna Elfström, Roy Andersson,
Monica Larsson, Susanne Johansson, Marie Eriksson och Dolores Axelsson.
 
Protokoll Medlemsmöte 17 maj 2018 kl. 18.00 Klubbstugan.
§1. Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
 
§2. Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes sittande, Marie Wilagos.
 
§3. Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes sittande, Yvonne´ Skoglund.
 
§4. Val av justerare
Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Sebastian Björk.
 
§5. Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes.
 
§6. Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes.
 
§7. Bordlagda ärenden.
Inga bordlagda ärenden.
 
§8. Kassarapport
Marie Strandberg informerade att det ser bra ut.
 
§9. Inköp
Har inköpts Gardiner, lampor, dukar, muggar, ny soptunna, material till Nose Work,
2 st böcker om Rallylydnad och en del material till Agilityn.
 
§10. Inkomna skrivelser
Svenska Brukshundklubbens födelsedag 20180530, 100 årsjubileum. (bilaga protokollet)
 
§11. Gräsklippning
Diskuterades Appelplans gräsklippning då det tar mycket tid i anspråk att klippa hela. Beslut togs att det bara klipps en del av plan och någon gång hela plan.
Om någon åker upp och klipper så meddela att man åker upp eller att det är klippt, så behöver ingen åka upp i onödan.
En Robotgräsklippar kommer att köpas in för klippning vid stugan.
 
§12. Information från sektorerna
Utbildning: Leon Thorin informerade att Evelina Östlund är nu utbildad till tävlingsledare i Bruks.
Ulrika Karlsson åker på Rallylydnadskurs.
Ta kontakt med Leon Thorin om man vill gå någon utbildning.
Tävling: Spårtävlingen i Elit. Sök kom 5 elithundar en Lk och en Hk.
Dolores Axelsson informerade att det blir SM möte i Hammarö 2020/2021 och frågan ställdes om
GBHK vill hjälpa till. Enades att vi ställer upp.
Lydnad 9 juni klass 1 och 2 är KM också då.
Försöka få sponsorer till priser. Finns lite priser kvar och något antagligen foder kommer.
Är sekretariatets uppgift att ta bild på vinnarna med priserna och skicka till sponsorerna.
SM Ronneby 22-26/8.
Nordiska i Finland Stefan Axelsson dömer.
Hundägarutbildning/kurser: Anna Elström informerade att en Vardagslydnad och Nose Work kurs kommer att bli i juni.
Agility: Kursen inställd pg av för lite anmälda eventuellt blir det en fortsättnings kurs till hösten.
Dragsektionen: Sebastian Björk meddelade att inget är på gång just nu.
 
§13. Övriga frågor.
Behövs en checklista till den kökspersonal som ska ta hand om köket under tävlingarna.
Ulrika Karlsson ordnar en lista på vad som behöver handlas in och ordna med inför
tävlingarna.
Diesel till gräsklipparen ordnar Marie Wilago.
 
§14. Mötet avslutad.
Ordförande tackar för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
 
 
Marie Wilaagos, ordf                                                                               Sebastian Björk, just.
 
 
Yvonne´Skoglund, sekr.
 ..............................................................................................................................
GRUMS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 2018-02-19
Årsmöte
 
Tid: 18.00 Plats: Klubbstugan Dalängen, Borgvik
 
§ 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande Marie Wilagos hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Mötet inleddes med en tyst minut för vår medlem Björn-Åke ”Björnis” Jansson som har lämnat oss.
 
§ 2 FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGDEN
Röstlängden fastställdes till 18 st närvarande medlemmar.
 
§ 3 VAL AV MÖTESORDFÖRANDE
Till mötesordförande valdes Annelie Tyrelid.
 
§ 4 VAL AV PROTOKOLLFÖRARE
Till protokollförare valdes Marie Strandberg.
 
§ 5 VAL AV JUSTERARE JÄMTE RÖSTRÄKNARE SOM TILLSAMMANS MED MÖTESORDFÖRANDE SKA JUSTERA PROTOKOLLET
Till att jämte rösträknare och mötesordförande justera protokollet valdes
Inger och Leon Thorin.
 
§ 6 FRÅGA OM MÖTET BLIVIT STADGEENLIGT UTLYST
Mötesdeltagarna fann att mötet blivit stadgeenligt utlyst.
 
§ 7 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Föreslagen dagordning fastställdes.
 
§ 8 GENOMGÅNG AV:
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året. Verksamhetsberättelsen
godkändes.
b) Balans- och resultaträkning. Godkändes.
c) Revisorernas berättelse. Revisionsberättelsen genomlästes.
Revisorerna fann att räkenskaperna är väl förda och i sin ordning.
Beslutades att fastställa samtliga av ovanstående punkter.
 
§ 9 PRESENTATION AV SEKTORSANSVARIGA
Verksamhetshetsberättelser från sektoransvariga lästes igenom, information gavs om året som varit samt om planer för kommande år. De sektorer som saknar ansvariga kommer att tas upp på nästa styrelsemöte.
Hundägarutbildning: Anna Elfström och Marie Wilagos
Tävlings- och utbildning: Leon Thorin
Agility: Evelina Östlund
Drag: Sebastian Björk
Köket: Styrelsen
Övriga sektorer är vakanta.
 
§ 10 FASTSTÄLLANDE AV BALANS- OCH RESULTATRÄKNING SAMT BESLUT OM DISPOSITION AV VINST ELLER FÖRLUST
Balansräkningen och ekonomiska dispositioner genomlästes av mötesdeltagarna.
Beslutades att fastställa dem och att vinsten förs över till nästa års verksamhet.
 
§ 11 BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN
Det beslutades att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
 
§ 12 GENOMGÅNG AV STYRELSENS FÖRSLAG AVSEENDE:
a) Verksamhetsplan. Målet är att fortsätta på samma vis som tidigare med så mycket kurser som möjligt och få fler medlemmar.
b) Budgetförslag för det kommande året. Budget för 2018 lästes igenom och godkändes.
c) Medlemsavgifter för det kommande verksamhetsåret. Det beslutades att medlemsavgift för 2018 ska vara oförändrad.
 
§ 13 BESLUT I ÄRENDEN ENLIGT FÖREGÅENDE PUNKT
Beslutade fastställa samtliga punkter under § 12.
 
§ 14 VAL AV:
a) Ordförande i styrelsen 1 år. Till ordförande omvaldes Marie Wilagos.
b) Sekreterare i styrelsen 1 år. Till sekreterare omvaldes Yvonné Skoglund.
c) Kassör i styrelsen 2 år. Till kassör omvaldes Marie Strandberg.
d) Ledamot i styrelsen 2 år. Till ledamot omvaldes Marie Eriksson.
e) Ledamot i styrelsen 2 år. Till ledamot omvaldes Anna Bejmo.
f) Suppleant i styrelsen 1 år. Till suppleant omvaldes Christina Johansson.
g) Suppleant i styrelsen 2 år. Till suppleant omvaldes Anna Elfström.
h) Suppleant i styrelsen 2 år. Till suppleant omvaldes Ulrika Karlsson.
i) 2 st revisorer. Jeff Yantes och Thomas Öhqvist omvaldes.
j) Revisorssuppleant 1 år. Till revisorssuppleant omvaldes Marcus Gustavsson.
k) Valberedning 2 st på 2 år. Till valberedning omvaldes Caroline Elfström och Jaqueline Zandi.
 
§ 15 ÖVRIGA FRÅGOR
* Önskemål om en ny skylt nere vid vägen. Styrelsen tar tag i detta på nästa möte.
* Kondoleans till Björnis ska ordnas från klubben.
 
§ 16 UTMÄRKELSER
Följande utmärkelser för 2017 delades ut:
Årets medlem: Christer Larsson
Årets kursare: Sara Furulund
Årets lydnadshund: Ingegerd Wirén och Blixtra
Årets brukshund: Ingegerd Wirén och Emil
Årets rallylydnadshund: Ulrika Karlsson och Sam
Årets HTM: Marie-Louice Eriksson och Benny
Årets noseworkhund: Marie Wilagos och Zoli
Årets utställningshund: Marie-Louice Eriksson och Benny
Årets IPO-R: Maria Axelsson och Ture
Certifierad räddningshund: Maria Axelsson och Ture
 
Klubbmästare lydnad:
1. Ingegerd Wirén och Blixtra
2. Anne Lagerström och Bronco
3. Marie Hedlund och Farkas
 
Klubbens förtjänsttecken gavs till:
Marie-Louice Eriksson – brons (5 år) Marie Svartmo – brons (5 år) och silver (10 år)
 
§ 17 MÖTETS AVSLUTANDE
Annelie Tyrelid tackar för visat intresse och överlämnar klubban till Marie Wilagos
som avslutar mötet.
  
Annelie Tyrelid Marie Strandberg
ordförande sekreterare
 
Inger Thorin Leon Thorin justerare justerar